American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 19, Issue 3 (2023)

Research ArticleOpen Access
Yao Zhang, Qing Liu, Zhuo Liu, Chao Zhang and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 194-201
Published: 8 August 2023
Research ArticleOpen Access
Dongmei Shen, Cairui Yu, Xinwei Song, Yulan Gao, Rusheng Jia and Luxiu Chai
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 202-209
Published: 8 August 2023
Research ArticleOpen Access
Xinyi Song, Ga Yeon Kim, Young Ki Lee and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 210-216
Published: 7 August 2023
Research ArticleOpen Access
Hyeokjun Yun, Bo Kyeung Jung, In Soo Rheem, Kap No Lee and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 217-226
Published: 10 August 2023
Research ArticleOpen Access
Jun Xing, Rui Wu, Hui Yu, Cailing Yuan and Xue Yang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 227-236
Published: 29 August 2023
Review ArticleOpen Access
Jiaqi Jian, Keying Han, Qiwei Guo, Xiyue Yu and Yang Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 237-247
Published: 18 September 2023
Research ArticleOpen Access
Kyung Bae Lee and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 248-254
Published: 25 September 2023
Research ArticleOpen Access
Xiaochun Yu, Jing Xu, Zixuan Wang, Ming Li, Xue Chen, Shuying Li and Yongping Xu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 255-265
Published: 29 September 2023
Research ArticleOpen Access
Omar Sadik Shalal and Ani-Simona Sevastre
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 266-274
Published: 13 October 2023
Research ArticleOpen Access
Yao Zhang, Yanxia Wang, Qing Liu and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 275-281
Published: 13 October 2023