American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 16, Issue 2 (2020)

Research ArticleOpen Access
Xiao Huaijuan, Zhou Yan, Mao Ke, Wang Jiqing and Liu Ke
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 162-169
Published: 7 April 2020
Research ArticleOpen Access
Hongwei Li, Jing Cheng, Wei Wang, Xiangcui Chen, Tongbing Qi, Xinzhuo Tu, Jing Zhang, Weitong Cui and Qinglu Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 170-176
Published: 15 April 2020
Research ArticleOpen Access
Lin Yunshuo, Li Zhen, Lv Shilei, Huang Heqing and Hu Jiapei
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 177-183
Published: 17 April 2020
Research ArticleOpen Access
Sankari Durairajan, Charles Emmanuel Jebaraj Walter, Kalaiselvi Periyandavan, George Priya Doss C, Dicky John Davis G, Hannah Rachel Vasanthi A, Gayathri Thiruvengadam and Thanka Johnson
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 184-198
Published: 20 April 2020
Research ArticleOpen Access
Shuqing Yang, Zhike Xie, Shuyan Yu, Ming He, Qing Liu, Haifang Xiao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 199-207
Published: 26 April 2020
Research ArticleOpen Access
Tao Yu, Ying Wang, Chengtun Qu, Jinling Li and Bo Yang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 208-215
Published: 18 May 2020
Research ArticleOpen Access
Marwa Ahmed Fadl
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 216-221
Published: 15 May 2020
Research ArticleOpen Access
Joshua Evans M. Bajao and John Donnie A. Ramos
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 222-234
Published: 14 May 2020
Review ArticleOpen Access
Zhiyuan Sun, Qing Xu, Xiaoyi Tian, Yingjie Yang, Qinglu Wang and Xuewen Tian
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 235-243
Published: 21 May 2020
Research ArticleOpen Access
Ali M. Ahmed, Takwa H. Ismail, Reham R. Abouelmaatti, Rehab E.M. Gaafar and Wael M.K. Elfeil
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 244-251
Published: 4 June 2020
Research ArticleOpen Access
Yu Yan, Feng Yanlin, Feng Jinxin, Li Kejun, Liu Gaojie and Zhang Xiangliang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 252-259
Published: 4 June 2020
Research ArticleOpen Access
Xiao Huaijuan, Du Qingjie, Zhang Jiaxin, Li Juanqi and Wang Jiqing
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 260-269
Published: 15 June 2020
Research ArticleOpen Access
Siqun Jing, Zainixi Lasheng, Saisai Wang and Hui Shi
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 270-279
Published: 21 June 2020