American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 15, Issue 2 (2019)

Research ArticleOpen Access
Fangyuan Chen, Han Jiang, Yini Gan, Wenwei Chen and Guangrong Huang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2019, 52-60
Published: 20 May 2019
Research ArticleOpen Access
Yang Zhang, Jing Lu, Leijie Ben, Lixue Zheng, Pengfei Xu, Yingang Jia, Zhenyu Cheng and Zhaowei Yan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2019, 61-74
Published: 18 May 2019
Research ArticleOpen Access
Luis Lascano-Demera, Patricia Portero Barahona and Enrique Javier Carvajal Barriga
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2019, 75-82
Published: 11 April 2019
Research ArticleOpen Access
Yaping Li, Songbiao Shi, Xiudong Yang and Hongli Zhou
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2019, 83-90
Published: 23 May 2019
Research ArticleOpen Access
Huanteng Yu, Jiehong Fang, Biao Ma, Jiali Li and Mingzhou Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2019, 91-100
Published: 26 June 2019