American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 19, Issue 4 (2023)

Research ArticleOpen Access
Yuhan Zhai, Yuqing Zhang, Yaping Li, Ming He, Shuyan Yu, Shaoxuan Yu, Haifang Xiao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 282-291
Published: 28 October 2023
Research ArticleOpen Access
Tae Soung Kim, Ga Yeon Kim, Young Ki Lee and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 292-297
Published: 25 October 2023
Research ArticleOpen Access
Yi-Jie Cheng, Xin-Yun Du, Rui-Huan Chen, Jing-Yuan Xu, Ai-Guo Zhu, Bo Jiang and Xia Tian
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 298-320
Published: 14 November 2023
Research ArticleOpen Access
Tae Soung Kim, Ga Yeon Kim, Young Ki Lee and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 321-326
Published: 13 November 2023
Research ArticleOpen Access
Yanli Chen, Yongming Luo, Ying Xie and Zhaomin Kuang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 327-335
Published: 21 December 2023
Research ArticleOpen Access
Yuhan Zhai, Yuqing Zhang, Yaping Li, Ming He, Shaoxuan Yu, Haifang Xiao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 336-346
Published: 22 December 2023
Research ArticleOpen Access
Biaoshi Wang, Wenfeng Li, Shumin Liu, Xiaojun Hu, Shiqi Zhang and Shengyuan Yang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 347-357
Published: 26 December 2023
Research ArticleOpen Access
Bin Yang, Junhu Kai, Dehui Dai, Guicai Chen and Weilian Hu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 358-372
Published: 30 January 2024
Research ArticleOpen Access
Yuqing Zhang, Yaping Li, Guorui Yang, Shaoxuan Yu, Haifang Xiao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 373-383
Published: 3 April 2024
Research ArticleOpen Access
Bing Chen, Jing Wang, Qiong Wang, Taijie Liu, Yu Yu, Yong Song, Zijie Chen and Zhikun Bai
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 384-393
Published: 25 March 2024