American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 19, Issue 1 (2023)

Review ArticleOpen Access
Mengnan Zhu, Jiameng Shen, Hongju Zhang, Hongli Zhou and Yang Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 1-11
Published: 8 January 2023
Research ArticleOpen Access
Faten Hameed Thamer, Noah Thamer, Anhar Alhamzi, Naseem Al-Ansi, Sarah Al-Sadi and Abdullah Al-Shibeh
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 12-19
Published: 16 January 2023
Research ArticleOpen Access
Lin Liu, Miaosheng Guan, Yiping Fan, Hongchen Liu, Hongbo Li and Wenyu Niu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 20-29
Published: 19 January 2023
Research ArticleOpen Access
Jae Eun Choi, Tae Su Jang, Jung Min Park, Eun Ji Park and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 30-35
Published: 9 February 2023
Research ArticleOpen Access
Guang Mei Li, Jian Ge, Yongli Zheng, Aichun Xu and Qian Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 36-46
Published: 23 February 2023
Research ArticleOpen Access
Laura Falkenstein, Scott Jerome, Emma Jerome, Arleigh Reynolds, Lawrence Duffy and Kriya Dunlap
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 47-54
Published: 23 February 2023
Review ArticleOpen Access
Shuai Han, Hongfang Cai, Youzhi Wu, Haitao Yu and Haihua Cong
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 55-64
Published: 16 February 2023
Research ArticleOpen Access
Jae-Sik Jeon, Eun Ju Oh, Qian-Wen Wang and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 65-70
Published: 20 February 2023
Research ArticleOpen Access
Lilan Lu, Hui Zhu, Yingying Liu, Yi Wu and Siting Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 71-83
Published: 16 February 2023
Research ArticleOpen Access
Feilong Sun, Hanyu Li, Jingxue Qian, Rumeng Luo and Mingyue Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 84-90
Published: 21 March 2023
Research ArticleOpen Access
Weihai Hou, Jianlin Wang, Zongyu Zhang, Inzamam Ul Haq and Xibo Feng
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 91-120
Published: 21 March 2023
Research ArticleOpen Access
Eun Ju Oh, Tae Su Jang, Jung Min Park and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 121-127
Published: 27 March 2023