American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 16, Issue 3 (2020)

Research ArticleOpen Access
Xibo Feng, Yan He, Yi Zhang, Jianlin Wang and Xiaonan Dong
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 280-287
Published: 2 July 2020
Research ArticleOpen Access
Weiwei Zhao and Zhou Jiang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 288-298
Published: 3 July 2020
Research ArticleOpen Access
Guo Feng
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 299-307
Published: 7 July 2020
Research ArticleOpen Access
Hua Li, Rujie Gao, Ruiqi Li, Xia An and Yufeng Zhao
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 308-321
Published: 10 July 2020
Research NotesOpen Access
Xiaolei Guan, Yaqiong Liu, Yao Lu, Suwen Wang, Jingyu Jin, Jie Wang and Rongbin Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 322-331
Published: 17 July 2020
Research ArticleOpen Access
Xinhe Zhao, Tianlong Huang, Yaxin Zhang, Xiaojie Ren, Yuanda Song and Bei Guo
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 332-344
Published: 24 July 2020
Research ArticleOpen Access
Xiaojie Ren, Qi Yan, Song Li, Yusuf Nazir, Hafiy Halim, Xinhe Zhao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 345-353
Published: 27 July 2020
Review ArticleOpen Access
Kiren Mustafa, Iqra Ajmal, Tahira Naz, Abu Bakr Ahmad Fazili, Xueyuan Bai and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 354-369
Published: 17 August 2020
Research ArticleOpen Access
Xueping Ren and Ming Jiang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 370-379
Published: 5 August 2020
Research ArticleOpen Access
Yufeng Ding, Yanli Ma, Suping Li, Jingjing Liang, Xiaoli Xi, Jie Wang, Jianfeng Sun, Haiyan Yu and Shuxian Guo
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 380-391
Published: 17 August 2020
Research ArticleOpen Access
Jiaming Liu, Dong Zhao, Tianxing Li and Jian Zhao
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 392-406
Published: 19 August 2020
Research ArticleOpen Access
Zhike Xie, Shuyan Yu, Ming He, Shaoxuan Yu, Huanying Zhao, Haifang Xiao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 407-416
Published: 2 September 2020
Research ArticleOpen Access
Huan Cheng, Ying Liu, Dan Wu, Xiaona Zhao, Chenlan Mao, Shuping Wang and Jianchu Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 417-423
Published: 3 September 2020
Research ArticleOpen Access
Guo Feng
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 424-431
Published: 8 September 2020
Research ArticleOpen Access
Yi Guo, Doudou Lei, Yu Liu and Baolong Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 432-444
Published: 10 September 2020
Research ArticleOpen Access
Gaafar Mahmoud, Hisham Mohamed Abdelrahim, Abed Al Salam Aljahmany and Eltayeb Mohamed Ahmed Tayrab
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 445-450
Published: 16 October 2020
Research ArticleOpen Access
Xiaojin Yu, Xinyu Wang, Xinyu Liu, Lei Liu, Susu Zhang, Bowen Xiao, Lixue Zheng and Yang Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2020, 451-461
Published: 13 September 2020