American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 13, Issue 3 (2017)

Research ArticleOpen Access
Zahra Sarabadani and Aydin Berenjian
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 111-113
Published: 25 August 2017
Research NotesOpen Access
Gao Cui-Fang, Wang Sen, Tian Feng-Wei, Zhu Ping and Chen Wei
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 114-122
Published: 21 July 2017
Research ArticleOpen Access
Palaniappan Maheswari and Kasthuri Revathi
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 123-131
Published: 19 August 2017
Research ArticleOpen Access
Xiaoyu Yue, Lynne McLandsborough, Jian Zou and Xueqin Gao
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 132-139
Published: 3 August 2017
Research ArticleOpen Access
Zhou Jiawang, Lv Yong, Hu Zhendong, Qiu Zongli, Peng Ran and Xue Yibai
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2017, 140-147
Published: 1 September 2017