American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 20, Issue 1 (2024)

Research ArticleOpen Access
Jae Eun Choi, Bo Kyeung Jung, Eun Ju Oh and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 1-6
Published: 25 March 2024
Review ArticleOpen Access
Xin Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 7-15
Published: 25 March 2024
Research ArticleOpen Access
Mingxia Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 16-25
Published: 26 April 2024
Research ArticleOpen Access
Eun Ju Oh, Jung Jae Lee, Bo Kyeung Jung and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 26-32
Published: 26 March 2024
Research ArticleOpen Access
Yuhan Zhai, Yuqing Zhang, Yaping Li, Haifang Xiao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 33-42
Published: 29 March 2024
Research ArticleOpen Access
Daoqi Liu, Huili Liu, Yuanyuan Dang, Mingcheng Wang, Huili Xia, Shuyu Shi and Enzhong Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 43-51
Published: 26 April 2024
Research ArticleOpen Access
Jun Xing, Cailing Yuan, Hui Yu, Rui Wu and Xue Yang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 52-62
Published: 31 March 2024
Research ArticleOpen Access
Musaalbakri Abdul Manan and Colin Webb
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 63-83
Published: 9 April 2024
Research ArticleOpen Access
Xiao Wang, Yao Dong, Xin Chen, Yawen Gu and Hao Cui
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 84-93
Published: 9 April 2024
Research ArticleOpen Access
Jikui Zhu, Shijie Lin, Fengkui Zhang, Ting Zhang, Shijie Zhao and Ping Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 94-104
Published: 17 April 2024