American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 19, Issue 2 (2023)

Research ArticleOpen Access
Ruixue Wang, Feifei Xin, Yufei Chang, Wenrui Dang, Huaiyuan Zhang and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 128-137
Published: 17 April 2023
Research ArticleOpen Access
Qihui Shen, Henan Zhu, Hongli Zhou, Tienan Jiang and Yan Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 138-145
Published: 4 May 2023
Research ArticleOpen Access
Sun Jung Lee, Tae Su Jang and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 146-151
Published: 5 May 2023
Research ArticleOpen Access
Meng Han Chen and Wang Chung Ping
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 152-158
Published: 17 May 2023
Research ArticleOpen Access
Gailing Wang, Chendi Li, Yanan Guo, Lei Guo, Mingcheng Wang, Tongbiao Li, Linglong Xu and Enzhong Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 159-168
Published: 23 May 2023
Research ArticleOpen Access
Eun Ju Oh, Jae-Sik Jeon, Qian-Wen Wang and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 169-174
Published: 8 June 2023
Research ArticleOpen Access
Yakun Zhang, Tingting Li, Libo Wang, Yalin Huang, Xingyang Yang, Hangxing Zhang, Gang Wang and Jinguang Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 175-185
Published: 1 August 2023
Research ArticleOpen Access
Hyeokjun Yun, Hyeokjun Yun , Bo Kyeung Jung, Kyung Cheol Min, Jae Kyung Kim and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2023, 186-193
Published: 31 July 2023