American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 18, Issue 3 (2022)

Research ArticleOpen Access
Qing Liu, Haodong Wu, Ying Wu, Mengyu Liu, Yao Zhang and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 261-270
Published: 19 July 2022
Research ArticleOpen Access
Haimin Su, Dongsheng Xu, Gao Yang and Peng Sun
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 271-278
Published: 1 August 2022
Research ArticleOpen Access
Yingyun Peng, Xue Bai, Hanwen Xu, Yuan Jin, Yufeng Wu and Yiyong Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 279-288
Published: 16 August 2022
Research ArticleOpen Access
Jiale Shan, Yang Liu, Pu Zhao, Hongli Zhou and Peng Wan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 289-299
Published: 27 August 2022
Research ArticleOpen Access
Pooja Shivappa, Grisilda Vidya Bernhardt, Sheela Haridas and Michael V Magaogao
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 300-307
Published: 5 September 2022
Research ArticleOpen Access
Songbo Guo, Xinglin Han, Baoguo Sun, Feike Hao , Yefu Chen, Liaofei Zhang, Wenmei Zhao, Yishu Li, Hongjiao Li, Xiaomeng Zhang and Shanbin Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 308-318
Published: 6 September 2022
Research ArticleOpen Access
Chen Pan, Shuyi Zhu, Na Niu, Yuzhu Zhang, Kai Gao, Yang Zhang and Lixue Zheng
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 319-332
Published: 15 September 2022
Research ArticleOpen Access
Yongchang Yu, Chen Lv, Min Liu and Tiantian Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 333-338
Published: 20 September 2022
Research ArticleOpen Access
Yingyun Peng, Han Jiang, Yufeng Wu, Jinlong Zhang, Jianhua Zhou and Yiyong Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 339-348
Published: 20 September 2022
Research ArticleOpen Access
Jin Li, Chao Zheng, Xianmin Wang, Yingbin Xue and Tingting Duan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 349-357
Published: 5 October 2022