American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 18, Issue 1 (2022)

Research ArticleOpen Access
Pang Tao, Lv Lu, Chen Xiaoyan, Ma Jingchen and Liu Xiaozheng
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 1-8
Published: 21 January 2022
Research ArticleOpen Access
Ayodeji O. Falade, Goodness I. Omolaiye, Kayode E. Adewole, Odunayo M. Agunloye, Ahmed A. Ishola, Kunle Okaiyeto, Ganiyu Oboh and Oluwafemi O. Oguntibeju
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 9-22
Published: 25 January 2022
Review ArticleOpen Access
Dan Wu, Yinglu Hu and Ying Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 23-32
Published: 27 January 2022
Research ArticleOpen Access
Haimin Su
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 33-40
Published: 29 January 2022
Research ArticleOpen Access
Ying Liu, Dan Wu, Ping Tang and Xingqian Ye
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 41-48
Published: 2 February 2022
Research ArticleOpen Access
Yanjie Li, Yanxin Wang, Shudong Ding, Yujiao Zhao, Haifang Xiao and Yuedong Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 49-57
Published: 10 February 2022
Research ArticleOpen Access
Bingbing Wang, Xiangjie Lu, Wanlin Gao, Yun Xia and Bangjie Yang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 58-67
Published: 10 February 2022
Research ArticleOpen Access
Mona S. Habieb, Nesreen Gamal Elhelbawy, Khaled M. Elzorkany, Mohamed Z. Nooh, Mohammad G. Elhelbawy and Heba F. Khader
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 68-77
Published: 17 February 2022
Research ArticleOpen Access
Min Shan, Lihong Liu, Jing Chen, Min Hao, Lingling Zhang, Shuwen Xue, Pushun Duan and Lijin Qin
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 78-86
Published: 2 March 2022
Research ArticleOpen Access
Yuqing Wang, Mingjie Sun, Rui Xu, Xuan Hu, Yao Chen, Jieru Zhang, Hongfang Cai, Gaixia Qu, Xinyi Chen, Yang Zhang and Dongxing Zhu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 87-99
Published: 8 March 2022
Research ArticleOpen Access
Yijie Cheng, Yuwen Zhang, Hanzhang Sun, Dongting Huang, Bo Jiang and Jingyuan Xu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 100-117
Published: 14 March 2022
Research ArticleOpen Access
Lantao Liu, Yan Peng, Deqin Zhang and Dongsheng Niu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 118-128
Published: 20 March 2022
Research ArticleOpen Access
Guizhi Mu, Zhengduo Liu, Junming Liu, Wenxiu Zheng, Xieteng Qi, Xu Wang and Zhaoqin Lü
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 129-140
Published: 21 March 2022