American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 17, Issue 3 (2021)

Research ArticleOpen Access
Mengqian Chen, Cen Chen, Junchao Wu, Jiayuan Bi, Han Jiang and Guangrong Huang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 290-301
Published: 2 July 2021
Research ArticleOpen Access
Jinhua Yi and Xin Yuan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 302-311
Published: 15 July 2021
Research ArticleOpen Access
Bing Xu, Yi Dai, Shiyu Xu, Jianjun Liu, Botao Hu, Xiao Ding, Xinyi Wu and Yiyong Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 312-319
Published: 15 July 2021
Research ArticleOpen Access
Dong Xiao-Chen, Liu Ming-Qi, Liu Jun, Guan Feng, Xu Ai-Chun, Zhao Jin and Ge Jian
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 320-327
Published: 12 August 2021
Literature ReviewOpen Access
Lingxin Bao, Qiaoyan Zhou, Yanfang Lin, Xue Lin and Qingping Hu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 328-337
Published: 12 October 2021
Research ArticleOpen Access
Xiaochun Yu, Jing Xu, Yuan Peng Li and Xian Peng Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 338-345
Published: 25 September 2021
Research ArticleOpen Access
Mohammed Farouk Abdel-Hafez, Ahmed El-Minshawy, Ahmed M. Taha, Ahmed Mohamed Mandour, Mahmoud Gamal Mahmoud and Khalid M. Mohany
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 346-352
Published: 29 September 2021
Research ArticleOpen Access
Ahmed Farouk, Khalid M. Mohany, Magdy Algowhary, Lobna A. Abdelzaher, Heba E. M. El-Deek, Ghada Hosny and Tahia Hashim Saleem
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 353-360
Published: 5 October 2021