American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 17, Issue 2 (2021)

Research ArticleOpen Access
Caili Sun, Aabid Manzoor Shah, Junhuan Yang, Chen Wu, Zongmin Wang and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 130-139
Published: 9 April 2021
Research ArticleOpen Access
Kailun Shi, Cheng Kun Liu, Keliang Lyu, Jie Chen and Xue Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 140-147
Published: 11 April 2021
Research ArticleOpen Access
Md. Nazmul Hasan, Fahmid H. Bhuiyan, Hammadul Hoque, Nurnabi Azad Jewel, Md. Ashrafuzzaman and Shamsul H. Prodhan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 148-159
Published: 19 April 2021
Research ArticleOpen Access
Chang Liu, Yupeng Li, Wentao Huo, Tengsheng Li, Qianqian Wei, Mingli Huang, Cunzhen Geng and Dongyun Yan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 160-173
Published: 19 April 2021
Research ArticleOpen Access
Lingli Pei, Jiangdong Liao and Hongjun Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 174-180
Published: 21 April 2021
Research ArticleOpen Access
Mohammed H. Hassan, Dorreia Abd-Alla Mohamed Zaghloul, Marwa Ahmed Mahmoud, Zamzam Nasrallah Abdel-Moaty and Rana Toghan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 181-191
Published: 28 April 2021
Research ArticleOpen Access
Wenxuan Sun, Liyong Bai, Huihui Ji, Wentao Huo, Zhen Huang, Kezhong Liu and Dongyun Yan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 192-204
Published: 11 May 2021
Letter to the EditorOpen Access
Mohamed Nabil Ibrahim and Abdo Abdellah Elfiky
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 205-207
Published: 10 May 2021
Research ArticleOpen Access
Hairui Yu, Jinqing Wang and Dongwu Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 208-216
Published: 19 May 2021
Research ArticleOpen Access
Chunlei Tu, Jinxia Li, Xingsong Wang, Cheng Shen and Jie Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 217-231
Published: 24 May 2021
Research ArticleOpen Access
Wangyou Zhang, Mingjin Cai, Qiwei Guo, Jialing Huang and Yang Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 232-240
Published: 25 May 2021
Research ArticleOpen Access
Jiale Shan and Hongli Zhou
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 241-247
Published: 31 May 2021
Research ArticleOpen Access
Hepeng Zhao, Fuyin Zhao, Qian Xiao, Xiudong Yang and Hongli Zhou
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 248-255
Published: 4 June 2021
Research ArticleOpen Access
Guizhi Mu, Xieteng Qi, Wangzhi Zhang, Zhaoqin Lv, Tingting Zhang and Shuwen Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 256-266
Published: 8 June 2021
Research ArticleOpen Access
Mohammed H. Hassan, Sawsan Abuhamdah, Tahia H. Saleem, Elsayed Said, Nehal Ashraf Zaki, Ghada M. Abdelrazek, Safaa Y. Salim and Hamdy Tammam
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 267-280
Published: 15 June 2021
Research ArticleOpen Access
Yuedong Song, Yangfang Zhang, Yilin Wang, Jin Zhang, Fei Wang, Guanglei Chu, Haifang Xiao and Xia Sun
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 281-289
Published: 25 June 2021