American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 17, Issue 1 (2021)

Research ArticleOpen Access
Zhike Xie, Ming He, Yuhan Zhai, Feifei Xin, Shuyan Yu, Shaoxuan Yu, Huanying Zhao, Haifang Xiao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 1-15
Published: 16 January 2021
Research ArticleOpen Access
Sayed A.M. Amer
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 16-27
Published: 28 January 2021
Research ArticleOpen Access
Hadear Hanie Amin
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 28-39
Published: 28 January 2021
Research ArticleOpen Access
Yunqi Kong, Gaochao Wang, Xinyu Wang, Tong Wang, Jieyang Shen, Aibei Zhang, Lixue Zheng and Yang Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 40-49
Published: 27 January 2021
Research ArticleOpen Access
Lingzhi Zhu, Jun Wang, Guixiang Li, Xianglong Hu, Bufan Ge and Bohan Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 50-58
Published: 9 March 2021
Research ArticleOpen Access
Zhongwei Hou, Xuefu Zhang and Yuanjiang Zhou
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 59-66
Published: 9 March 2021
Research ArticleOpen Access
Xu Zhang, Changyuan Zhang, Fei Gao, Weiwei Xia, Peng Zhang and Zixiang Xu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 67-75
Published: 15 March 2021
Research ArticleOpen Access
Lingzhi Zhu, Weimin Gao, Guixiang Li, Bufan Ge, Bohan Zhang and Yulu Cao
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 76-84
Published: 15 March 2021
Research ArticleOpen Access
Cairui Yu, Dongmei Shen, Wanfeng Wang, Xinwei Song, Yulan Gao, Youxiao Tu and Xing Jin
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 85-96
Published: 15 March 2021
Research ArticleOpen Access
Tong Wang, Yuzhu Zhang, Lijie Ben, Chenxin Zhai, Ying Lv, Yang Zhang and Lixue Zheng
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 97-108
Published: 15 March 2021
Research ArticleOpen Access
Long Wang, Can Hu, Wensong Guo, Xiaowei He, Xufeng Wang, Jianming Jian and Shulin Hou
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 109-117
Published: 19 March 2021
Research ArticleOpen Access
Xinyi Wu, Xiao Ding, Ze Zhang, Ziyi Xu, Jiehan Zhang, Wen Zhao and Yiyong Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 118-129
Published: 25 March 2021