American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 15, Issue 1 (2019)

Review ArticleOpen Access
Wuyi Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2019, 1-12
Published: 7 March 2019
Research ArticleOpen Access
Jizhong Han, Yunlong Sun, Yu Chen, Haoran Li, Mengmeng Liu and Bin Zeng
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2019, 13-22
Published: 23 January 2019
Research ArticleOpen Access
Sarima, Rika Indri Astuti and Anja Meryandini
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2019, 23-32
Published: 6 April 2019
Research ArticleOpen Access
Chao Zheng, Yong-Xiang Huang and Ke-Xing Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2019, 33-38
Published: 15 March 2019
Research ArticleOpen Access
Wuyi Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2019, 39-51
Published: 28 March 2019