American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 14, Issue 3 (2018)

Research ArticleOpen Access
Karolina M. Czajka and Kabwe Nkongolo
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 183-190
Published: 15 July 2018
Research ArticleOpen Access
Xinpeng Dai, Xiaoxue Xing, Lin Liu, Zhili Xu, Jianfeng Sun, Jie Wang and Jianlou Mu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 191-199
Published: 24 August 2018
Research ArticleOpen Access
Miaomiao Sheng, Huake Jia, Xiaomai Tao, Lina Zeng, Tingting Zhang, Zuquan Hu, Zhu Zeng and Hongmei Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 200-209
Published: 28 August 2018
Research ArticleOpen Access
Gloria Aderonke Otunola and Anthony Jide Afolayan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 210-220
Published: 1 October 2018
Research ArticleOpen Access
Aris Tri Wahyudi, Jepri Agung Priyanto, Wenang Maharsiwi and Rika Indri Astuti
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 221-229
Published: 5 October 2018
Research ArticleOpen Access
Dessy Natalia, Christian Heryakusuma, Fernita Puspasari, Linda Juniar, Yovin Sugiyono, Anita Yuwita, Hofiya Djauhari, Silvita F. Riswari, Bachti Alisjahbana and Ihsanawati
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 230-237
Published: 10 October 2018