American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 14, Issue 2 (2018)

Research ArticleOpen Access
Yao Zhang, Yuanda Song, Lu Wang and Qing Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 76-87
Published: 30 May 2018
Research ArticleOpen Access
Michelle Gouzy-Olmos, Luis M. Ch├íves-Tequia, María F. Rojas-Fajardo, Edwin D. Morales-Álvarez, Claudia M. Rivera-Hoyos, Raúl A. Poutou-Piñales, Eliana M. González-Neira, Edgar A. Reyes-Montaño, Ángela M. Cardozo-Bernal, Luis D. Gómez-Méndez and Aura M. Pedroza-Rodríguez
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 88-107
Published: 26 April 2018
Review ArticleOpen Access
I Made Artika and Chairin Nisa Ma’roef
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 108-116
Published: 6 April 2018
Research ArticleOpen Access
Zezhen Li, Yun Xiong, Peng Zhu and Hailong Huang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 117-123
Published: 11 April 2018
Research ArticleOpen Access
Tulio Chavez-Gil, Hany F. Sobhi and Alexis Pacheco-Laracuente
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 124-136
Published: 18 April 2018
Research ArticleOpen Access
Xibo Feng, Gaihua Wang and Jianlin Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 137-144
Published: 26 April 2018
Research ArticleOpen Access
Yun-Chang Cao, Hong-Bo Wen, Nan Hu, Yong-Dong Wang, Gaung-Yue Li and De-Xin Ding
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 145-153
Published: 23 May 2018
Research ArticleOpen Access
Ming-Yue Ma, Tao Tan, Xin-Xin Yin, Jia-Ling Zou and Kun-Xian Shu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 154-161
Published: 26 May 2018
Research ArticleOpen Access
Zezhen Li, Yun Xiong, Bo Chen and ZhenQiao Ma
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 162-167
Published: 28 May 2018
Research ArticleOpen Access
Chao Zheng, Yong-Xiang Huang, Jin Li, Qi-wei Li, Zhen-rui Huang, Jun-hua Ao and Ke-xing Liu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 168-174
Published: 12 June 2018
Research ArticleOpen Access
Nicolás Gurdo, Mario Calafat, Diego Gabriel Noseda and Isabel Gigli
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2018, 175-182
Published: 28 June 2018